Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia i chemia żywności - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-TCZ
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów technologia i chemia żywności
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Technologia i chemia żywności to jedyny kierunek kształcenia w Polsce, który łączy nauki podstawowe i techniczno-inżynieryjne z obszaru chemii, technologii żywności i żywienia oraz inżynierii chemicznej. Dzięki temu podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Program STUDIUJ I PRACUJ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów z grupy "b") odbędzie się w dniu 23.09.2024r. w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 3, sala 77b, godz. 9.00 

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia i chemia żywności studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnym:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza, bezpieczeństwo żywności, chemia żywności, chemia i technologia żywności, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, technologia  żywności i żywienie człowieka lub kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria chemiczna; inżynieria biomedyczna; nauki chemiczne; technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu,

b) pozostałych kierunków studiów nie należących do lit. a).

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z przedmiotu/ów, o których decyduje komisja kwalifikacyjna - jednego przedmiotu z zakresu studiów I stopnia, jeśli uzyska z rozmowy średnią ocenę od 3,5 do 3,99 lub dwóch przedmiotów jeśli uzyska średnią ocenę od 3,0 do 3,49.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.