• zaloguj się
 • utwórz konto

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej umieszczonej pod adresem rekrutacja.pbs.edu.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Niektóre strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły.
 • Linki
  • Link zmiany języka na stronie głównej jest grafiką bez znacznika ALT.
 • Pola formularzy
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
  • W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Strona głowna serwisu może ukrywać widoczność focusa klawiatury.
  • Serwis może ukrywać widoczność focusa klawiatury.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
 • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Serwis może zawierać materiały wideo bez napisów.
 • Skróty klawiszowe
 • Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Mechanizm wyszukiwania ofert rekrutacyjnych dostępny jest na dedykowanej stronie "Oferta".

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

>Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia : 2020-12-08 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu : 2022-11-30 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Pełnomocnik Rektora ds. dostępności - Adam Marchewka. Adres e-mail jednostki odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: dostepnosc@pbs.edu.pl

Numer telefonu jednostki odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: +48 52 374 94

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Dostępność architektoniczna

Biuro Rekrutacji PBŚ deklaruje dostępność architektoniczną budynku Regionalne Centrum Innowacyjności (RCI), w którym jest ulokowane na parterze, przy ul. Kaliskiego 7. W szczególności:

 • Dostępność wejścia do budynku:
  • płaskie, bezpośrednio z zewnątrz;
  • główne drzwi otwierane automatycznie fotokomórką; za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek, i druga para drzwi, otwieranych również automatycznie fotokomórką;
 • Dostępność wnętrza budynku:
  • budynek wyposażony jest w windę osobową, łączące wszystkie kondygnacje;
  • windy wyposażone w komunikaty głosowe, dźwiękowe oraz etykiety w systemie Braille’a;
  • budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok wejść, po stronie klamki drzwi.
 • Obsługa budynku:
  • na prawo od wejścia mieści się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy;
  • stanowisko wyposażone jest w obniżony blat;
  • budynek wyposażony jest w monitoring oraz ochronę;
  • budynek posiada szatnię przy stanowisku portiera;
 • Pomieszczenia sanitarne:
  • na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Otoczenie budynku:
  • w bezpośredniej bliskości budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • obok budynku znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”.