Deklaracja dostępności

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rekrutacja.pbs.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-14 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Niektóre strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły.
 • Linki
  • Link zmiany języka na stronie głównej jest grafiką bez znacznika ALT.
 • Pola formularzy
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
  • W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Strona główna serwisu może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Serwis może zawierać materiały wideo bez napisów.

Wyłączenia

 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Mechanizm wyszukiwania ofert rekrutacyjnych dostępny jest na dedykowanej stronie "Oferta".

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie rekrutacja.pbs.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Kinga Szopińska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepnosc@pbs.edu.pl, telefon 52 340 81 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rekrutacji (Punkt Rekrutacji) PBŚ deklaruje dostępność architektoniczną budynku Auditorium Novum (AN), położonego przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Biuro rekrutacji znajduje się na parterze.

W szczególności:

 • Dostępność wejść do budynku:
  • do Biura Rekrutacji prowadzą dwa wejścia;
  • bezpośrednio z zewnątrz, wejście znajduje się „po prawej” stronie, wejście płaskie, przed drzwiami wejściowymi brak kratek, wycieraczek, drzwi otwierane manualnie, wyposażone w wygodny pochwyt;
  • wejście znajdujące się „po lewej” stronie, główne drzwi otwierane automatycznie fotokomórką; za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek, i druga para drzwi, otwieranych również automatycznie fotokomórką;
  • budynek jest czytelnie oznakowany, wejście łatwe do odnalezienia, dobrze doświetlone;
  • rekomenduje się wejście „po prawej” stronie.
 • Dostępność wnętrza budynku:
  • korytarze płaskie i szerokie;
  • szatnia jest zlokalizowana w pobliżu wejścia;
  • budynek wyposażony jest w dźwig osobowy (winda), łączący kondygnacje parteru z piętrem;
  • winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie Braille’a;
  • budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok wejść, po stronie klamki drzwi, nie posiada etykiet w systemie Braille’a.
 • Obsługa budynku
  • na wprost od wejścia głównego znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji;
  • budynek posiada szatnię przy stanowisku portiera;
 • Pomieszczenia sanitarne:
  • na obu kondygnacjach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Otoczenie budynku:
  • w odległości ok. 150 m od budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • w odległości ok. 500 m znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością;
  • na przejściu dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników.

Dział Kształcenia Profesjonalnego (w tym Biuro Kształcenia Biznesowego i Biuro Doskonalenia Dydaktycznego) deklaruje dostępność architektoniczną budynku Regionalne Centrum Innowacyjności (RCI), położonego przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Dział znajduje się na parterze.

W szczególności:

 • Dostępność wejść do budynku:
  • bezpośrednio z zewnątrz, płaskie, przed drzwiami wejściowymi brak kratek, wycieraczek;
  • główne drzwi otwierane automatycznie fotokomórką, za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek, i druga para drzwi, otwieranych również automatycznie fotokomórką;
  • budynek jest czytelnie oznakowany, wejście łatwe do odnalezienia, dobrze doświetlone.
 • Dostępność wnętrza budynku:
  • korytarze płaskie i szerokie;
  • szatnia jest zlokalizowana w pobliżu wejścia po prawej stronie;
  • budynek wyposażony jest w dźwig osobowy (winda), łączący kondygnacje parteru z piętrem;
  • winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz nie posiada etykiet w systemie Braille’a;
  • budynek posiada system identyfikacji wizualnej umieszczane na ścianie obok wejść, po stronie klamki drzwi, nie posiada etykiet w systemie Braille’a.
 • Obsługa budynku
  • na prawo od wejścia znajduje się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy lub informacji;
  • budynek posiada szatnię przy stanowisku portiera;
 • Pomieszczenia sanitarne:
  • na obu kondygnacjach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Otoczenie budynku:
  • w bezpośrednich sąsiedztwie ok. 50 m od budynku wyznaczone są 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • w odległości ok. 250 m znajduje się przystanek autobusowy „Kaliskiego - Politechnika”, wszystkie elementy wyposażenia przystanku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością
  • o na przejściu dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną, sygnalizację dźwiękową oraz obniżenie krawężników.

przekierowanie na stronę: Dostępność architektoniczna .

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.