Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

2.    W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@utp.edu.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.

4.    Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz. U. Z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz uchwała Senatu UTP nr 5/445 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2021/2022.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz płatności.

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.    Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 m-cy od zakończenia procesu rekrutacji na studia.

9.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest obowiązkowe z innych przepisów prawa.

10.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz decyzja o przyjęciu na studia nie będzie podejmowana automatycznie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa