Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Transport i logistyka - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-TLO
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Kierunek studiów transport i logistyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wim.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Studenci kierunku transport i logistyka poznają oraz poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, zarządzania, budowy, diagnozowania i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury logistycznej i transportowej. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz zasad projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu. Studenci poznają i poszerzają również wiedzę z zakresu badania, planowania, organizacji i sterowania ruchem drogowym oraz zachowań niechronionych uczestników ruchu, jak również projektowania, budowy i organizacji systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie lądowym. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów z grupy "b") odbędzie się w dniu 23.09.2024 r. w Bydgoszczy, przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. D sala 121, godz. 8.00 

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. zarządzanie systemami logistycznymi
  2. inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 2894 zł za semestr.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek transport i logistyka  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,  transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.