Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia chemiczna - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-TC
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów technologia chemiczna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, materiałów i metod badawczych zgodnych ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w obszarze technologii chemicznej. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów z grupy "b") odbędzie się w dniu 23.09.2024r. w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 3, sala 77b, godz. 9.00

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. technologia procesów chemicznych
  2. nowoczesne technologie materiałowe

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 3425 zł (za semestr).

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

a)   kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza,  inżynieria materiałowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, technologia i inżynieria chemiczna, chemia kosmetyczna,  inżynieria środowiska, analityka chemiczna, analityka środowiska i przemysłowa, chemia i analityka przemysłowa, chemia i inżynieria materiałów, chemia materiałów i nanotechnologia lub kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk ścisłych, nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne;

b)   pozostałych kierunków studiów nie należących do lit. a).

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z przedmiotu/ów, o których decyduje komisja kwalifikacyjna - jednego przedmiotu z zakresu studiów I stopnia, jeśli uzyska z rozmowy średnią ocenę od 3,5 do 3,99 lub dwóch przedmiotów jeśli uzyska średnią ocenę od 3,0 do 3,49.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.