Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka stosowana - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-IST
Jednostka organizacyjna Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek studiów informatyka stosowana
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtie.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Studia informatyczne na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych. Studia przygotowują do pracy w wielu gałęziach IT oraz zarządzania projektami w środowisku wielokulturowym. Studenci poszerzają wiedzę na temat najnowszych technologii oraz kanonów informatycznych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, zaawansowanych systemów informatycznych, programowania bezzałogowych statków powietrznych czy sztucznej inteligencji. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów z grupy "b") odbędzie się 23.09.2024 r. w Bydgoszczy, przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. E sala E012, godz. 8.30 

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  2. systemy informatyczne

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 2950 zł za semestr.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

 1.    O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem:
a)    inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja lub po kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja,
b)    inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk: technicznych, nauk ścisłych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;  inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończonym na PBŚ);


Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata     do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia,  o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.