• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-EIT
Jednostka organizacyjna Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtie.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.02.2024 00:01 – 21.02.2024 12:00)

Opis

Będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22.02.2024 r.; przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, bud. C sala 204, godz. 8.00 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  2. sieci teleinformatyczne
  3. informatyczne systemy sterowania i zarządzania

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 2800 zł za semestr.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a)    kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana, elektrotechnika, automatyka i elektronika lub po kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja;

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport;inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: informatyka; matematyka; nauki fizyczne; lub dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości po kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończonym w PBŚ.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów uczenia się. Kandydaci mogą złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje inżynierskie w pracy zawodowej dotyczące obieranego kierunku np. kursy, szkolenia firmowe, certyfikaty, realizowane projekty (potwierdzone pismem firmowym), udziały w grantach. Złożone dokumenty podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej, która może w całości lub części zaliczyć zdobyte w pracy zawodowej kompetencje inżynierskie na poczet rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.