• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia Chemiczna - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-TC
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów technologia chemiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23.02.2023r. w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 3, sala 77 B, godz. 9.00

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. inżynieria surowców odpadowych
  2. biotechnologia przemysłowa
  3. analityka chemiczna i spożywcza
  4. nowoczesne technologie materiałowe

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata, magistra lub równoważnym:
a)    kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza,  inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, technologia i inżynieria chemiczna, chemia kosmetyczna,  inżynieria środowiska, analityka chemiczna, analityka środowiska i przemysłowa, chemia i analityka przemysłowa, chemia i inżynieria materiałów, chemia materiałów i nanotechnologia lub kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplin inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki chemiczne;
b)    pozostałych kierunków studiów nie należących do lit. a).
Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z co najmniej 1 przedmiotu z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.