Elektronika i Telekomunikacja - studia stacjonarne II stopnia


W mocy od: 22 listopada 2022

Zasady kwalifikacji

Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a)    kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana, elektrotechnika, automatyka i elektronika lub po kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości po kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończonym w PBŚ.
Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów uczenia się. Kandydaci mogą złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje inżynierskie w pracy zawodowej dotyczące obieranego kierunku np. kursy, szkolenia firmowe, certyfikaty, realizowane projekty (potwierdzone pismem firmowym), udziały w grantach. Złożone dokumenty podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej, która może w całości lub części zaliczyć zdobyte w pracy zawodowej kompetencje inżynierskie na poczet rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.