Personal data processing information

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.

 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak również Statut Politechniki Bydgoskiej i wydane na jego podstawie przepisy wewnątrzuczelniane, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz płatności.

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Politechniki.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 m-cy od zakończenia procesu rekrutacji na studia.

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest obowiązkowe z innych przepisów prawa.

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz decyzja o przyjęciu na studia nie będzie podejmowana automatycznie.
 
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.