• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-ZIP
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wz.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Zdobędziesz wiedzę z zakresu: organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, analizy strategicznej technologii wytwarzania, zintegrowanych systemów zarządzania, logistyki produkcji. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa odbędzie się w formie hybrydowej: 23.02.2023 r  

W dniu 22.02.2023 r. (środa) przedstawiciel komisji ustali telefonicznie z kandydatem rodzaj rozmowy:
a) tradycyjnie na Wydziale Zarządzania (Bydgoszcz ul. Fordońska 430, pokój 121, od godz. 8.30)
b) online za pomocą komunikatora Skype – wtedy  kandydat powinien mieć dostęp do komputera z internetem, sprawną kamerę i mikrofon oraz włączony telefon (w przypadku trudności nawiązania kontaktu przez Skype komisja będzie kontaktowała się z kandydatem telefonicznie).
Kandydaci będą wywoływani na rozmowę w kolejności alfabetycznej, wg nazwisk, prosimy o zarezerwowanie czasu i dyspozycyjność w godzinach: 8.30 -13.30. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Biurem Dziekana: 52 340 88 60

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. systemy informatyczne w inżynierii produkcji
  2. zarządzanie recyklingiem

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

a)    kierunku obieralnego, 

b)   pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.